Regulamin

Ogólne Warunki Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet


§ 1 Postanowienia ogólne.


1. Ogólne Warunki Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet stanowią integralną część umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego zawartej pomiędzy osobą dokonującą rezerwacji zwanej dalej Najemcą, a firmą ApartNet zwaną dalej Wynajmującym.
2. Zawarcie umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego pomiędzy Najemcą a Wynajmującym może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia woli:
1) poprzez wysłanie drogą elektroniczną rezerwacji wybranego apartamentu/mieszkania wakacyjnego przez Najemcę do Wynajmującego i po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego do Najemcy
2) lub poprzez wysłanie za pomocą urządzenia faksowego rezerwacji wybranego apartamentu/mieszkania wakacyjnego przez Najemcę do Wynajmującego i po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego do Najemcy

3. Wysłanie rezerwacji przez Najemcę do Wynajmującego stanowi o zapoznaniu się Najemcy z treścią Ogólnych Warunków Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet i jest zobowiązaniem Najemcy do ich przestrzegania.

4. Przedmiotem rezerwacji i umowy jest najem wybranego przez Najemcę apartamentu/mieszkania wakacyjnego w czasie podanym w rezerwacji, o ile apartament/mieszkanie wakacyjne jest wolny(-e) w danym czasie i nikt wcześniej nie dokonał rezerwacji wybranego przez Najemcę apartamentu/mieszkania wakacyjnego.

5. Czas trwania umowy najmu jest zgodny z czasem podanym w rezerwacji wybranego przez Najemcę apartamentu/mieszkania wakacyjnego. Czas trwania umowy musi zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia podaną w dniach, miesiącach i roku kalendarzowym.

6. Najpóźniej w dniu, który podany jest w rezerwacji za dzień przyjazdu Najemcy, Wynajmujący oddaje do używania, a Najemca bierze w najem apartament/mieszkanie wakacyjne. Tego dnia Wynajmujący przekaże Najemcy klucze w liczbie jeden komplet do apartamentu/mieszkania wakacyjnego po uprzednim uiszczeniu przez Najemcę w gotówce z góry należnych opłat.

7. Z chwilą zawarcia umowy najmu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów podanych w Ogólnych Warunków Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet, które to warunki wynajmu stanowią integralną część umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego.

8. Należności pieniężne powstałe na skutek dokonania rezerwacji i zawarcia umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego są regulowane w tej walucie w której rezerwacja i umowa najmu zostały zawarte.

§ 2 Rezerwacja i potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

1. Rezerwacja apartamentu/mieszkania wakacyjnego może być dokonana tylko w formie pisemnej:
1) drogą elektroniczną ze strony internetowej firmy ApartNet http://www.apartnet.pl poprzez wciśnięcie interaktywnego przycisku „REZERWUJ” umieszczonego pod danym apartamentem/mieszkaniem wakacyjnym i wypełnienie elektronicznego formularza rezerwacji prawdziwymi danymi osobowymi i teleadresowymi Najemcy, a następnie naciśnięcie interaktywnego przycisku „KONTYNUUJ REZERWACJE”, co spowoduje przejście do następnego okna elektronicznego formularza rezerwacji, w którym będą widoczne wprowadzone dane przez Najemcę oraz miejsce na dopisanie uwag/korespondencji do tworzonej rezerwacji. Dokonanie rezerwacji następuje przez wciśnięcie interaktywnego przycisku „POTWIERDZAM REZERWACJE”. Po dokonaniu rezerwacji Wynajmujący wysyła drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania rezerwacji na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Najemcy, który to adres elektronicznej skrzynki pocztowej Najemca podał w elektronicznym formularzu rezerwacji. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu wybranego
apartamentu/mieszkania wakacyjnego pomiędzy Najemcą a Wynajmującym
2) drogą elektroniczną ze strony internetowej firmy ApartNet http://www.apartnet.pl za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej pod adresem http://www.apartnet.pl/kontakt
3) drogą elektroniczną poprzez wysłanie pisma elektronicznego tzw. e-mail’a na elektroniczną skrzynkę pocztową info@apartnet.pl Wynajmującego
4) drogą elektroniczną za pośrednictwem innych internetowych portali noclegowo-turystycznych, na których to portalach zamieszczona jest oferta Wynajmującego
5) poprzez wysłanie pisma z urządzenia faksowego na numer faksu (+48) 91 350 73 33

2. Rezerwacja może być utworzona za pomocą elektronicznego formularza rezerwacji tylko wtedy, jeżeli ilość dni rezerwacji wybranego apartamentu/mieszkania wakacyjnego jest równa lub wyższa od minimalnej wartości liczbowej dni rezerwacji obowiązujących dla danego okresu czasu/sezonu.

3. Dla każdego okresu czasu/sezonu obowiązuje minimalna ilość dni rezerwacji danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego. W sezonie wakacyjnym minimalna ilość dni rezerwacji apartamentu/mieszkania wakacyjnego wynosi 7 (siedem). Informacja dotycząca minimalnej ilości dni na jaką może być dokonana rezerwacja danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego podana jest za wartością liczbową ceny obowiązującej w danym okresie czasu/sezonie.

4. Rezerwacja może być utworzona za pomocą elektronicznego formularza rezerwacji tylko wtedy, jeżeli wybrane dni, w których ma być utworzona rezerwacja wybranego apartamentu/mieszkania wakacyjnego nie są zaznaczone kolorem czerwonym, niebieskim lub żółtym w kalendarzu rezerwacji.

5. Najemca przed wysyłaniem rezerwacji drogą elektroniczną lub za pomocą urządzenia faksowego do Wynajmującego, powinien najpierw sprawdzić dostępność wybranego apartamentu/mieszkania wakacyjnego w danym terminie, podać swoje prawdziwe dane osobowe i teleadresowe, w sposób jednoznaczny i wyraźny wskazać w treści pisma, że rezerwuje dany apartament/mieszkanie wakacyjne podając jego numer identyfikacyjny ID, określić termin rezerwacji oraz podać ilość osób, która będzie nocować w wybranym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym.

6. W każdym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym może nocować tylko określona ilość osób. W apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym nie może nocować więcej osób niż ilość osób podana przez Wynajmującego. Ilość osób, która może nocować w danym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym jest podana w jego opisie.

7. Apartamenty/mieszkania wakacyjne posiadają kalendarze rezerwacji. Dni zaznaczone w kalendarzu rezerwacji kolorem czerwonym, niebieskim lub żółtym oznaczają brak możliwości dokonania rezerwacji w danym terminie.

8. W przypadku woli rezerwacji apartamentu/mieszkania wakacyjnego, który (-e) nie posiada kalendarza rezerwacji lub cen, należy złożyć zapytanie ofertowe drogą elektroniczną lub na numer faksu Wynajmującego celem otrzymania oferty.

9. Każda rezerwacja dokonana drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza rezerwacji i wysłana do Wynajmującego wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiej rezerwacji przez Wynajmującego. Wynajmujący wyśle do Najemcy drogą elektroniczną lub za pomocą urządzenia faksowego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

10. Każda rezerwacja dokonana drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza rezerwacji i przesłana do Wynajmującego bez wysłania potwierdzenia przyjęcia takiej rezerwacji ze strony Wynajmującego, nie jest rezerwacją i nie stanowi zawarcia umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego.

11. Wysłanie przez Najemcę rezerwacji drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza rezerwacji do Wynajmującego i wysłanie przez Wynajmującego do Najemcy potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, stanowi zawarcie umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego pomiędzy Najemcą a Wynajmującym i zobowiązuje do przestrzegania Ogólnych Warunków Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet, które to Ogólne Warunki Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet stanowią integralną część umowy najmu.

12. Wysłanie przez Najemcę rezerwacji drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego lub wysłanie rezerwacji drogą elektroniczną w formie pisma elektronicznego tzw. e-mail’a lub za pośrednictwem innych internetowych portali noclegowo-turystycznych lub wysłanie rezerwacji za pomocą urządzenia faksowego na numer (+48) 91 350 73 33 do Wynajmującego i wysłanie przez Wynajmującego do Najemcy pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, stanowi zawarcie umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego pomiędzy Najemcą a Wynajmującym i jest zobowiązaniem do przestrzegania Ogólnych Zasad Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet, które to Ogólne Warunki Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet stanowią integralną częścią umowy najmu.

13. Wynajmujący po otrzymaniu od Najemcy rezerwacji, wysyła drogą elektroniczną tzw. e-maila lub za pomocą urządzenia faksowego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na wybrany apartament/mieszkanie wakacyjne we wskazanym przez Najemcę terminie na podany przez niego adres elektronicznej skrzynki pocztowej lub numer faksu.

14. W przypadku rezerwacji budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub braku możliwości kontaktu z Najemcą w ciągu 48 godzin od chwili dokonania rezerwacji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania takiej rezerwacji, a w przypadku stwierdzenia dokonywania fikcyjnych rezerwacji, osoby dokonujące tego będą zgłaszane do właściwych instytucji.

15. Z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku. Kwota zadatku jest wyliczana od wartości dokonanej rezerwacji. Kwota zadatku wynosi 25% wartości dokonanej rezerwacji. Należna kwota zadatku podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji. Zadatek należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy Wynajmującego.

  • W przypadku krajowego przelewu czas na dokonanie wpłaty zadatku na konto bankowe firmy Wynajmującego wynosi 48 godzin od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
  • W przypadku międzynarodowego przelewu czas na dokonanie wpłaty zadatku na wskazane konto Wynajmującego wynosi 96 godzin od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
  • Jeżeli wpłata zadatku nie nastąpi w wyżej podanym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu.
  • W przypadku, gdy wpłata zadatku nastąpi z niewielkim opóźnieniem po wyżej podanym czasie, Wynajmujący może utrzymać umowę najmu w mocy.

16. Pozostałą należną kwotę z tytułu dokonanej rezerwacji apartamentu/mieszkania wakacyjnego, Najmujący zapłaci gotówką przed przekazaniem kluczy do apartamentu/mieszkania wakacyjnego najpóźniej w dniu przyjazdu lub wcześniej potwierdzonym przelewem na wskazane konto bankowe Wynajmującego.

17. Każdorazowy pobyt zwierząt domowych w apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym musi być zgłoszony Wynajmującemu z chwilą wysłania rezerwacji do Wynajmującego. W przypadku akceptacji, ustalona zostanie kwota za pobyt zwierzęcia w danym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym.

18. W głównym sezonie wakacyjnym preferowane są rezerwacje na pełne tygodnie, od soboty do soboty, możliwe są jednak rezerwacje na pobyty zaczynające i kończące się w innych dniach tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

19. Przy rezerwacjach krótszych niż 7 dni i dłuższych niż 14 dni, ustalane są indywidualne ceny za wynajem apartamentu/mieszkania wakacyjnego, chyba że w cenniku dla danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego zostały podane obowiązujące ceny wynajmu za rezerwacje krótsze niż 7 dni i dłuższe niż 14 dni.

§ 3 Anulowanie i zmiana rezerwacji.

1. Najemca ma prawo anulować wcześniej dokonaną przez siebie rezerwację.
2. Najemca ma prawo zgłaszać wolę zmian w dokonanej przez siebie rezerwacji.
3. Wszelkie zmiany w rezerwacji mogą być dokonane tylko w formie pisemnej i za porozumieniem stron.
4. Anulowanie rezerwacji lub wolę dokonania zmian w rezerwacji, Najemca powinien jak najszybciej zgłosić w formie pisemnej do Wynajmującego, nie później niż 30 dni przed datą przyjazdu podaną w dokonanej rezerwacji.
5. Wynajmujący drogą pisemną poinformuje Najemcę o przyjęciu anulowania rezerwacji lub o możliwości dokonania zmian w rezerwacji.
6. W przypadku braku możliwości dokonania zmian w rezerwacji pozostaje ona w mocy.
7. Anulowanie rezerwacji stanowi odstąpienie od umowy najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego.
8. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do kary umownej za odstąpienie od umowy najmu.
9. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę do 7 dni od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego, Najemca ponosi koszty opłaty operacyjnej w wysokości 50,00 PLN lub 15,00 EUR, jeżeli rezerwacja była dokonana w innej walucie niż Złoty Polski oraz opłaty bankowej z tytułu zwrotu wpłaconego zadatku. Wartość zwróconego zadatku będzie pomniejszona o kwoty należności podane powyżej.
10. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę do 7 dni od chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego, jednak w terminie krótszym niż 7 dni i dłuższym niż 2 dni przed ustalonym dniem przyjazdu, Najemca ponosi karę umowną zgodnie z pkt. 14 § 3.
11. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę do 30 dni przed ustalonym dniem przyjazdu, Najemca ponosi karę umowną w wysokości 150,00 PLN lub 45,00 EUR, jeżeli rezerwacja była dokonana w innej walucie niż Złoty Polski oraz opłaty bankowej z tytułu zwrotu wpłaconego zadatku na rzecz Wynajmującego. Wartość zwróconego zadatku będzie pomniejszona o kwoty należności podane powyżej.
12. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę do 14 dni przed ustalonym dniem przyjazdu, następuje przepadek wpłaconego zadatku na rzecz Wynajmującego, jednak nie mniej niż 300,00 PLN lub 75,00 EUR, jeżeli rezerwacja była dokonana w innej walucie niż Złoty Polski.
13. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę w terminie krótszym niż 14 dni i dłuższym niż 7 dni przed ustalonym dniem przyjazdu, następuje przepadek wpłaconego zadatku na rzecz Wynajmującego. Najemca dodatkowo ponosi karę umowną w wysokości 25% wartości najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego, która to wartość najmu podana jest w rezerwacji.
14. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę w terminie krótszym niż 7 dni i dłuższym niż 2 dni przed ustalonym dniem przyjazdu, następuje przepadek wpłaconego zadatku na rzecz Wynajmującego. Najemca dodatkowo ponosi karę umowną w wysokości 50% wartości najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego, która to wartość najmu podana jest w rezerwacji.
15. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę w terminie krótszym niż 2 dni przed ustalonym dniem przyjazdu, następuje przepadek wpłaconego zadatku na rzecz Wynajmującego. Najemca dodatkowo ponosi karę umowną w wysokości 65% wartości najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego, która to wartość najmu podana jest w rezerwacji.
16. Należności i kary umowne wynikające z anulowania rezerwacji przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest uregulować najpóźniej 7 dni od chwili anulowania rezerwacji. Po tym czasie będą naliczane odsetki od należnej kwoty.
17. Istnieje możliwość anulacji rezerwacji przez Najemcę bez ponoszenia przez niego kosztów, jedynie w takiej sytuacji, gdy wskaże on we własnym zakresie nowego Najemcę na ten sam apartament/mieszkanie wakacyjne, w tym samym terminie rezerwacji. W takim przypadku Najemca otrzyma zwrot wpłaconego przez siebie zadatku po uregulowaniu przez nowego Najemcę pełnej kwoty zobowiązania pieniężnego powstałego na skutek dokonania rezerwacji. Zwrot wpłaconego zadatku nastąpi do 7 dni od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Wynajmującego pełnej kwoty zobowiązania pieniężnego od nowego Najemcy.
18. Wynajmujący, w przypadkach niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej przez Najemcę apartamentu/mieszkania wakacyjnego. Najemca otrzyma w takich przypadkach inny apartament/mieszkanie wakacyjne odpowiadający(-e) kryteriom wcześniej zarezerwowanego apartamentu/mieszkania wakacyjnego pod względem przeznaczenia, wielkości, ilości osób mogących nocować i lokalizacji. Jeżeli Najemca nie będzie chciał zakwaterować się w udostępnionym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym, to wówczas Najemcy nie przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych.
19. W szczególnych przypadkach w wyniku działania siły wyższej, nie możliwej do przewidzenia w chwili dokonywania rezerwacji lub działania osób trzecich, na które Wynajmujący nie ma wpływu, a które to działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwią Wynajmującemu udostępnienie Najemcy zarezerwowanego apartamentu/mieszkania wakacyjnego lub wpłyną negatywnie na stan bezpieczeństwa użytkowania apartamentu/mieszkania wakacyjnego, obniżą poziom estetyczny, sanitarny, techniczny, użytkowy lub poziom komfortu zarezerwowanego apartamentu/mieszkania wakacyjnego i doprowadzą do opuszczenia apartamentu/mieszkania wakacyjnego przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Najemcy zostanie zaoferowany zastępczy (-e) apartament/mieszkanie wakacyjne o ile Wynajmujący będzie takim dysponować w danym czasie.

§ 4 Cena wynajmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego.

1. Pod kalendarzem rezerwacji danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego podane są obowiązujące ceny wynajmu i waluta.
2. Podane ceny wynajmu pod kalendarzem rezerwacji danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego są cenami za jedną dobę wynajmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego i dotyczą danego okresu czasu/sezonu, w którym dokonywana jest rezerwacja. Doba wynajmu rozpoczyna się od godz.15.00 wybranego dnia i kończy do godz. 11.00 następnego dnia.
3. Podane ceny za wynajem apartamentu/mieszkania wakacyjnego są cenami brutto.
4. Cena brutto nie zawiera opłaty uzdrowiskowej ustalanej przez Urząd Miasta. Opłatę uzdrowiskową należy uiścić gotówką na miejscu w dniu przyjazdu przed przekazaniem kluczy do apartamentu/mieszkania wakacyjnego.
5. Ceny przypisane są do podanych okresów czasu/sezonów, w których można dokonać rezerwacji. Okres czasu/sezon, dla którego obowiązuje określona cena, jest oznaczony datami od do oddzielonych od siebie myślnikiem.
6. Ceny, które są podana pod kalendarzem rezerwacji danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego na polskojęzycznej stronie internetowej Wynajmującego są cenami w Złotych Polskich (PLN) i obejmują:

  • pobyt w danym typie apartamentu/mieszkania wakacyjnego zgodnie z ustaloną dla niego ilością osób, za jedną dobę
  • komplet bielizny pościelowej i ręczników
  • koszt zużytych przez klienta mediów (woda, energia, gaz, ogrzewanie) o ile nie jest to zużycie ponad normatywne koszt wywozu śmieci

7. Ceny, które są podane pod kalendarzem rezerwacji danego apartamentu/mieszkania wakacyjnego na angielskojęzycznej i niemieckojęzycznej stronie internetowej Wynajmującego są cenami w Euro (EUR) i obejmują jak wyżej podano.
8. Ceny wynajmu apartamentów/mieszkań wakacyjnych są różne w zależności od lokalizacji, standardu i wyposażenia oferowanych apartamentów/mieszkań wakacyjnych oraz od okresu czasu/sezonu, w którym dokonywana jest rezerwacja.

§ 5 Przyjazd, zakwaterowanie, pobyt, skrócenie/przedłużenie pobytu w apartamencie / mieszkaniu wakacyjnym oraz wyjazd.

1. Na jedną dobę (minimum na 24 godziny) przed przyjazdem/wyjazdem do/z apartamentu/mieszkania wakacyjnego, Najemca zobowiązany jest do skontaktowania się w godzinach pomiędzy 08.00 a 20.00 z Wynajmującym w celu ustalenia rzeczywistej godziny przyjazdu/wyjazdu oraz miejsca przekazania kluczy do apartamentu/mieszkania wakacyjnego. Numery telefonów do Wynajmującego podane są na głównej stronie internetowej Wynajmującego pod adres http://www.apartnet.pl/ oraz w zakładce strony internetowej „KONTAKT” pod adresem http://www.apartnet.pl/kontakt .
2. Pierwsza doba wynajmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 15.00, a kończy się do godziny 11.00 dnia następnego.
3. Zarezerwowany apartament/mieszkanie wakacyjne zostaje udostępniony Najemcy nie wcześniej niż o godzinie 15.00 w uzgodnionym dniu przyjazdu, chyba że jest możliwość wcześniejszego zakwaterowania Najemcy, a Wynajmujący wyrazi na to zgodę.
4. Za opóźnienie w udostępnieniu apartamentu/mieszkania wakacyjnego Najemcy, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
5. W dniu przyjazdu odbywa się zakwaterowanie Najemcy na podstawie posiadanego dokumentu tożsamości, okazania dokonanej rezerwacji w formie pisemnej, uiszczenia w gotówce należnej pozostałej do zapłaty kwoty za najęcie apartamentu/mieszkania wakacyjnego, uiszczenia w gotówce należnej opłaty uzdrowiskowej oraz wpłacenie przez Najemcę kaucji jako formy zabezpieczenia z tytułu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Kaucja zwracana jest po zakończeniu pobytu Najemcy, po sprawdzeniu apartamentu/mieszkania wakacyjnego przez Wynajmującego lub przez osobę wskazaną przez Wynajmującego.
6. Wynajmujący ma prawo odmówić wydania kluczy do apartamentu/mieszkania wakacyjnego Najemcy bez ważnego dokumentu tożsamości, pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub pobudzających lub agresywnie zachowującym się osobom, stanowiących zagrożenie dla innych ludzi lub mienia znajdującego się w apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym.
7. W przypadku naruszenia przez Najemcę ciszy nocnej lub nie stosowania się do Ogólnych Warunków Wynajmu Apartamentów i Mieszkań Wakacyjnych ApartNet, które to warunki wynajmu udostępnione są w każdym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy najmu z jednoczesnym przepadkiem wpłaconych środków pieniężnych za pozostałe i niewykorzystane przez Najemcę dni najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego na rzecz Wynajmującego.
8. W przypadku konieczności skrócenia pobytu w najętym apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym i wcześniejszego wyjazdu Najemcy z przyczyn losowych i niezależnych od niego samego lub Wynajmującego, nie przysługuje Najemcy zwrot wpłaconych środków pieniężnych z tytułu dokonanej rezerwacji.
9. W przypadku podjęcia przez Najemcę z własnej woli decyzji o skróceniu pobytu i wcześniejszym wyjeździe, Najemcy nie przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych z tytułu dokonanej rezerwacji i niewykorzystanych dni najmu apartamentu/mieszkania wakacyjnego.
10. W przypadku woli przedłużenia pobytu przez Najemcę, Najemca powinien niezwłocznie skontaktować się Wynajmującym. Jeżeli będzie możliwość przedłużenia pobytu w wybranym apartamencie, to Wynajmujący poinformuje niezwłocznie Najemcę o takiej możliwości. Przedłużenie pobytu w apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym może nastąpić tylko za wiedzą i zgodą Wynajmującego.
11. Należności z tytułu przedłużenia pobytu pobierane są od Najemcy z góry w gotówce, najpóźniej ostatniego dnia najmu podanego w dokonanej rezerwacji.
12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.

§ 6 Korzystanie z apartamentu/mieszkania wakacyjnego

1. Najemca zobowiązuje się do wykorzystania apartamentu/mieszkania wakacyjnego tylko i wyłącznie do celów mieszkalnych.
2. Najemca jest obowiązany utrzymywać apartament/mieszkanie wakacyjne oraz pomieszczenia do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym, higienicznym, sanitarnym i estetycznym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.
3. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia napraw wszelkich szkód powstałych z jego winy lub zaniedbania na własny koszt.
4. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Wszelkie zmiany w wyglądzie mieszkania jak również zmiany budowlane wewnątrz mieszkania muszą być uprzednio konsultowane z Wynajmującym, który może się na nie zgodzić, wydając stosowne pozwolenie na piśmie. Bez pisemnej zgody Najemcy nie wolno niczego zmieniać w wyglądzie mieszkania.
5. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody Najemca jest obowiązany niezwłocznie udostępnić apartament/mieszkanie wakacyjne w celu jej usunięcia. Jeżeli Najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia apartamentu/mieszkania wakacyjnego, Wynajmujący ma prawo wejść do apartamentu/mieszkania wakacyjnego.
6. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu apartament/mieszkanie wakacyjne w celu dokonania okresowego, a w uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego apartamentu/mieszkania wakacyjnego po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez strony.
7. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i zniszczenia w lokalu powstałe na skutek naturalnego zużycia.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy pozostawione w apartamencie/mieszkaniu wakacyjnym.
9. W każdym przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu apartament/mieszkanie wakacyjne w stanie nie gorszym od przejęcia w najem a urządzenia sprawne technicznie.
10. Zabrania się Najemcy wynajęcia, podnajęcia albo oddania do bezpłatnego używania apartamentu/mieszkania wakacyjnego lub jego część pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu pobranych z góry środków pieniężnych za wynajem ani innych opłat złożonych przez Najemcę.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy i szkody spowodowane na zdrowiu i majątku Najemcy w trakcie trwania pobytu. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia.

§ 7 Poufność danych osobowych Najemcy

1. Dane osobowe udostępnione przez Najemcę są przetwarzane przez Wynajmującego tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy najmu apartamentów/mieszkań wakacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 8 Pozostałe ustalenia

1. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy.
3. Umowa ma charakter okazjonalny, zaś strony przyjmują, iż w związku z powyższym nie mogą znaleźć zastosowania przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.
5. Umowa została zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia otrzymanej rezerwacji.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Apartnet dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartnet Aneta Holska, z siedzibą w Świnoujściu, 72-600, przy ul. Grottgera 22.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Apartnet wyłącznie w celach realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Apartnet, w celu ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń (10 lat).

Odbiorcy danych:
Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Apartnet powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Apartnet lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jest warunkiem zawarcia umowy lub przedstawienia oferty usług, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom tj. naszym partnerom oraz podwykonawcą.

W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Apartnet.

PLIKI COOKIES

Witryna www.apartnet.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania podstawowych informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania tj.: przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 

© Apartnet - Wynajem apartamentów i mieszkań w Świnoujściu | Wykonanie: AISEOWEB.COM ©2024

Logowanie | Polityka prywatności | Regulamin | Kontakt